Všechny modely DETOMASO a YVES CAMANI jsou baleny v elegantní dárkové krabičce se záruční kartou s hologramem pravosti.


 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.detomaso.cz, jehož provozovatelem je společnost INFINITY COM s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 14, Lužice, PSČ 696 18.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím webshopu www.detomaso.cz jsou považovány za závazné.
b) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.
d) Při nákupu zboží firmou je nutno uvést k fakturační adrese identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo u plátců DPH.

3. Doprava

Cena balného a poštovného činí při platbě předem pro území České republiky 120,-Kč při zaslání českou poštou jako „balík do ruky“ , 140,-Kč při zaslání službou PPL a 180,-Kč při dopravě poštou na Slovensko. Pokud zákazník zvolí úhradu zboží dobírkou při převzetí, navyšuje se částka o 50,-Kč. Zákazník je povinen vždy před převzetím zboží zkontrolovat neporušenost obalu. Při jakémkoliv poškození zboží vzniklého při přepravě je nutno bezodkladně sepsat reklamační protokol s přepravní společností.

Zákazníkům ze Slovenska posíláme zboží poštou s doručením za 2-3 dny. Nabízíme také platbu předem na náš slovenský účet vedený v měně EUR nebo doručení na dobírku a platby v EUR při převzetí zboží.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad je vždy součástí zásilky.
b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě dostupné skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, nebo zrušení objednávky).
c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
d) Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u  vyšších modelů hodinek na objednávku, které nejsou běžně skladem a je nutné je zadat do výroby. Tato záloha nebo platba je nevratná.
e) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

5. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo:
- dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu:
- v případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné),
- lhůta pro převzetí objednávky - zásilky Českou poštou je 7 kalendářních dnů od doručení na dodací poštu včetně.
c) Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky.

6. Storno objednávky

Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do převzetí zboží. Prodávající má možnost zrušit objednávku, pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

7. Právo na odstoupení od smlouvy

- Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

- Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něj obdržel. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

- Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

8. Záruka, reklamace

Na zboží Vám poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

Pokud posíláte zboží na servis, doporučujeme přiložit kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží, dále popis závady a vaše kontaktní údaje.

Reklamované zboží dopravte jakýmkoliv přiměřeným způsobem vzhledem k povaze zboží na naši adresu.

Je-li vada na zboží odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Náklady spojené s vyřízením reklamace nese prodejce.  Náklady na dopravu k nám doložte kopií účtenky za poštovné, přepravním listem apod.)

V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci.

 

9. Možnost mimosoudního řešení sporu

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

10. Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17. 9. 2017 pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností INFINITY COM s.r.o.